سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت
۱۴۰۲ چهارشنبه ۱۷ خرداد
کتابخانه سازمان آتش نشانی
 
 
 

به نام خدا

عناوين كتاب هاي تخصصي آتش نشاني موجود در كتاب­خانه سازمان

رديف

عنوان كتاب

تعداد جلد

1

آبرساني در عمليات اطفاء حريق

پنج جلد

2

آتش سوزي ساختمانها

چهار جلد

3

آشنايي با ابزار جراحي

يك جلد

4

آشنايي با سازمان داوطلبان جمعيت هلال احمر

يك جلد

5

آمادگي در رابر زلزله

يك جلد

6

آمار نامه استان گيلان

يك جلد

7

آمار وكاربرد آن در مديريت

دو جلد

8

آموزش شيمي

دو جلد

9

آموزش همگاني كمكهاي اوليه

يك جلد

10

آواربرداري بعد از زلزله و برآورد نيازها

يك جلد

11

آواربرداري بعداز زلزله وبرآورد نيازها

يك جلد

12

آيين نامه طراحي ساختمان ها در برابر زلزله

يك جلد

13

ارزيابي ريسك حريق

پنج جلد

14

ارزيابي كمّي ايمني

پنج جلد

15

ارگونومي كاربردي

چهار جلد

16

استانداردهاي ايمني كار درارتفاع

چهار جلد

17

اصول ايمني در صنعت وخدمات

پنج جلد

18

اصول پيشگيري از بروز وگسترش حرق

چهار جلد

19

اصول پيشگيري از بروز وگسترش حريق

چهار جلد

20

اصول ومباني عمليات امداد ونجات

پنج جلد

21

اطفاء حريق در ژاپن

يك جلد

22

اقدامات اوليه براي نجات مصدومين

يك جلد

23

اقدامات بهداشتي در شرايط اضطراري

دو جلد

24

اولين كنگره بين المللي بررسي صحنه جرم

 

25

ايمني حوادث وآتش سوزي

يك جلد

26

ايمني خانه وخانواده

يك جلد

27

ايمني در آزمايشگاه

يك جلد

28

ايمني در انبارداري ونگهداري مواد شيميايي

يك جلد

29

ايمني در برق

پنج جلد

30

ايمني در سيلندرهاي گاز تحت فشار

پنج جلد

31

ايمني در صنايع

يك جلد

32

ايمني درصنايع

يك جلد

33

ايمني كاربردي درصنايع

پنج جلد

34

ايمني كاربردي وشاخصهاي عملكرد در صنعت

پنج جلد

35

ايمني كاربردي وشاخصهاي عملكرد درصنعت

دو جلد

36

ايميني حوادث وآتش سوزي

يك جلد

37

بحران مديريت

يك جلد

38

بررسي برخي علل افزايش جمعيت شهرنشين والگوي توزيع جمعيت درشهرهاي گيلان

يك جلد

39

بررسي وتحليل محدوديتها و امكانات فني ـ تجهيزات شهرداريها

دو جلد

40

برنامه استمرار خدمات سازمان ها ومشاغل درحوادث

يك جلد

41

بقاء دردريا

دو جلد

42

بهمـــن

دو جلد

43

پناهگاهها و جان پناه هاي كوهنوردي ايران

دو جلد

44

پي جويي حريق

پنج جلد

45

تجزيه وتحليل وطراحي سيستم اطلاعات مديريت

يك جلد

46

تجهيزات حفاظت فردي

پنج جلد

47

تجهيزات وغلائم آتش نشاني

يك جلد

48

ترنم سبز

يك جلد

49

تروما

دو جلد

50

تفسير مبحث سوم آيين نامه مقررات حفاظت ساختمانها درمقابل حريق

دو جلد

51

تفكرسريع مدير(افراد مشكل دار)

دو جلد

52

تفكرسريع مدير(بحران)

دو جلد

53

تهويه صنعتي

چهار جلد

54

جزوه آموزشي فرهنگ ايمني

يك جلد

55

چك ليستهاي ايمني،بهداشت محيط زيست وفني درپژوهشهاي عمراني

چهار جلد

56

حفاظت دربرابر پرتوهاي يون ساز

يك جلد

57

حفاظت ساختمانها در مقابل حريق

يك جلد

58

حفاظت وايمني حريق

پنج جلد

59

حمايت رواني

يك جلد

60

خيال ديو

يك جلد

61

دسترسي به منابع آب و وسايل آتش نشاني

يك جلد

62

دسترسي به منابع آب و وسايل آتش نشاني

يك جلد

63

دستورالعمل ارزيابي لرزه اي

يك جلد

64

دستورالعمل ارزيابي لرزه اي

يك جلد

65

دستورالعمل محافظت از ساختمانها دربرابر حريق

يك جلد

66

راهنماي آتش نشاني،مباني حريق و اطفاء

يك جلد

67

راهنماي اتصالات درساختمانهاي فولادي

يك جلد

68

راهنماي جوش واتصالات جوشي

يك جلد

69

راهنماي طرح واجراي تأسيسات برقي ساختمانها

يك جلد

70

رفتارشناسي آتش سوزي

پنج جلد

71

روش تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي

يك جلد

72

رهبري ومديريت درآتش نشاني

يك جلد

73

رهبري ومديريت درآتش نشاني

يك جلد

74

زلزله چگونه اتفاق مي افتد؟

يك جلد

75

زمينه هاي پيشگيري از آسيب ها وتحريرات كاركنان دولت

يك جلد

76

ســل و ايـــدز

سه جلد

77

سلامت شغلي

پنج جلد

78

سونامي

يك جلد

79

سيستم هاي اعلام كننده حريق

يك جلد

80

سيـــل

يك جلد

81

شاخص حريق وانفجار

پنج جلد

82

شناخت وكاربرد بانكهاي اطلاعاتي شهري در آتش نشاني

پنج جلد

83

شناخت وكاربرد بانكهاي اطلاعاتي شهري درآتش نشاني

پنج جلد

84

شناخت وكاربرد گره ها درآتش نشاني

پنج جلد

85

شناخت،آمادگي ومقابله با حوادث طبيعي غيرمترقبه درشهرداريها

يك جلد

86

شيمي

دو جلد

87

شيمي حريق

دو جلد

88

شيمي حريق

دو جلد

89

شيوه هاي مديريت ايمني

چهار جلد

90

صرفه جويي درمصرف انرژي

يك جلد

91

طراحي ايستگاههاي آتش نشاني همسان

يك جلد

92

طراحي واجراي ساختمانهاي فولادي

دو جلد

93

طرح جامع راهبردي عوارض شهرداريها ودهياريهاي كشور

دو جلد

94

طناب وگره ها درآتش نشاني و امداد

پنج جلد

95

عملكردآتش نشاني گرگان درسال 90

يك جلد

96

فرهنگ ايمني

چهل و پنج جلد

97

فرهنگ كوه

دو جلد

98

قانون نظام مهندسي وكنترل ساختمان

يك جلد

99

قوانين،مقررات ومصوبات محاسبه عوارض شهرداري رشت

يك جلد

100

قوانين،مقررات ومصوبات محاسبه عوارض شهرداري رشت

يك جلد

101

كتاب جامع CPR در نوزادان وكودكان

دو جلد

102

الكتريسيته وخطرات ناشي ازآن

يك جلد

103

كمكهاي اوليه و مهارتهاي امدادي

يك جلد

104

كمكهاي اوليه وامداد

شش جلد

105

كودك،حق،بحران

يك جلد

106

گزيده آمار آتش نشاني شهرهاي كشور

دو جلد

107

گندزدايي آب وفاضلاب

دو جلد

108

لرستان از قهر زمين تا لبخند بهار

يك جلد

109

ماهنامه شهرداريها وفصلنامه مديريت شهري

يك جلد

110

ماهنامه ناجيان(شهرداري تهران)

سي ويك جلد

111

مباني آتش نشاني

سيزده جلد

112

مباني آتش نشاني

يك جلد

113

مباني مهارت هاي آتش نشاني و امداد

پنج جلد

114

مجموعه قوانين ومقررات مرتبط با امور پيمانكاري

يك جلد

115

مديريت امور كاركنان و منابع انساني

يك جلد

116

مديريت بحران شهري

يك جلد

117

مديريت بحران شهري

يك جلد

118

مديريت حريق(جلد1)

چهار جلد

119

مديريت حريق(جلد2)

پنج جلد

120

مديريت مواد زايد جامد شهري

يك جلد

121

معماري حريق

يك جلد

122

مقدمه اي در ايمني وبهداشت دربرق

پنج جلد

123

مقررات ملي ساختمان مبحث 2

يك جلد

124

مقررات ملي ساختمان مبحث 5

دو جلد

125

مقررات ملي ساختمان مبحث 6

يك جلد

126

مقررات ملي ساختمان مبحث 9

دو جلد

127

مقررات ملي ساختمان مبحث 10

يك جلد

128

مقررات ملي ساختمان مبحث 11

يك جلد

129

مقررات ملي ساختمان مبحث 12

يك جلد

130

مقررات ملي ساختمان مبحث 13

دو جلد

131

مقررات ملي ساختمان مبحث 14

چهار جلد

132

مقررات ملي ساختمان مبحث 15

يك جلد

133

مقررات ملي ساختمان مبحث 16

دو جلد

134

مقررات ملي ساختمان مبحث 17

يك جلد

135

مقررات ملي ساختمان مبحث 18

دو جلد

136

مقررات ملي ساختمان مبحث 19

سه جلد

137

مقررات ملي ساختمان مبحث 2

يك جلد

138

مقررات ملي ساختمان مبحث 21

يك جلد

139

مهندسي ايمني

پنج جلد

140

مهندسي ايمني فرايند

پنج جلد

141

مهندسي ايمني(چاپ 3)

يك جلد

142

مهندسي حريق

پنج جلد

143

نخستين كارگاه آموزشي تخصصي ايمني و آتش نشاني

يك جلد

144

نشريه تخصصي ايمني،بهداشت ومحيط زيست

پنج جلد

145

نكات اجرايي ايمني

چهار جلد

146

نگاهي به وضعيت قانون وسازمان آتش نشاني در 10كشور جهان

يك جلد

 

 

 

 

 


به نام خدا

عناوين جزوات تخصصي آتش نشاني موجود در كتابخانه سازمان

رديف

عنوان جزوه

تعداد جلد

1

آتش سوزي مخازن نفتي

يك جلد

2

آتش سوزي مخازن نفتي

يك جلد

3

آزمون مهارتهاي عملياتي

يك جلد

4

آمار حريق حوادث و عملكرد آتش نشاني رشت 84 الي 87

يك جلد

5

آمار حريق و حوادث تهران درسال 1378

يك جلد

6

آمار حريق و حوادث تهران درسال 1378

يك جلد

7

آمار حريق و حوادث تهران درسال 1380

يك جلد

8

آمار حريق و حوادث تهران درسال 1380

يك جلد

9

آمار حريق و حوادث تهران درسال 1381

يك جلد

10

آمار حريق و حوادث تهران درسال 1381

يك جلد

11

آمار حريق و حوادث رشت 82 ، 81 ، 80

يك جلد

12

ارايه متدولوژي آناليز حوادث در فرآيندهاي روزانه بنادر و روشهاي مديريت ايمني بنادر

يك جلد

13

اساسنامه تيم امداد و نجات اضطراري

يك جلد

14

اصول پيشگيري در حريق در ساختمانها

يك جلد

15

اصول پيشگيري و گسترش حريق

يك جلد

16

اصول و مباني پيشگيري و بازرسي

چهار جلد

17

اصول و مباني حريق

يك جلد

18

افزايش سرعت كشتي ها و پرتابه ها بر اثرسوپر كاويتاسيون

يك جلد

19

امداد و نجات در حوادث جاده اي

يك جلد

20

انئاع سوانح و حوادث طبيعي

يك جلد

21

اهميت ايمني تجهيزات بندري

يك جلد

22

بررسي سكوهاي متحرك حفاري دريايي و نقش آن در صنعت نفت ايران

يك جلد

23

بررسي علل حريق و حوادث

يك جلد

24

بررسي وضعيت و طرح جامع سازمان آتش نشاني

يك جلد

25

برنامه هاي آموزش

يك جلد

26

پمپهاي آتش نشاني

يك جلد

27

پيام ها و هشدارهاي ايمني

يك جلد

28

جزوه آموزش ICDL

دو جلد

29

جزوه راهنماي خودروي بادسان

يك جلد

30

جزوه مقدماتي آشنايي با پرتوهاي يونساز

يك جلد

31

جزوه مقدماتي آشنايي با پرتوهاي يونساز

يك جلد

32

جمع آوري اطلاعات در خصوص آتش سوزي ها

يك جلد

33

چارت عملياتي ستاد بحران رشت (بحران برف)

يك جلد

34

حريق و الكتريسيته

يك جلد

35

حريق و الكتريسيته

يك جلد

36

حريم شبكه هاي برق

يك جلد

37

حفاظت الكتريكي

يك جلد

38

حمل و نقل مصدوم

يك جلد

39

دستورالعمل مديريت عمليات زمستاني در رشت

يك جلد

40

دستورالعمل نگهداري و عمليات

يك جلد

41

دوره مديريت سنتي يا كلاسيك

يك جلد

42

راهنماي عمليات گاز مايع

يك جلد

43

راهنماي عمليات گاز مايع

يك جلد

44

راهنماي مميزي ايمني وبهداشت در بنادر

يك جلد

45

روشهاي جلوگيري از خوردگي داخل لوله ها

يك جلد

46

سازماندهي فرماندهي عمليات آتش نشاني

يك جلد

47

سناريوي مانور فرضي بحران برف

دو جلد

48

سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS (متون تخصصي شهرداران)

چهار جلد

49

سيستم مديريت ايمني بنادر

يك جلد

50

شرح دوره آموزش پدافند غيرعامل

يك جلد

51

شناخت و كاربرد سيستم ماي ايمني و حفاظت از حريق

دو جلد

52

شيمي حريق

دو جلد

53

عملكرد 10 ماهه سال 1381 آتش نشانان رشت

يك جلد

54

عملكرد 10 ماهه سال 1381 آتش نشانان رشت

يك جلد

55

فرماندهي

يك جلد

56

فهرست خودرو هاي آتش نشاني

يك جلد

57

قوانين ومقررات مسابقات عملياتي ورزشي

يك جلد

58

كف سازها

سه جلد

59

كمكهاي اوليه و فوريتهاي پزشكي

چهار جلد

60

لوله و اتصالات آبرساني در آتش نشاني

يك جلد

61

مباحثي از الكتريسيته

يك جلد

62

مباني آتش نشاني

يك جلد

63

مباني شيميايي اطفاء حريق

يك جلد

64

محاسبات حجم ظرفيت

دو جلد

65

مقدرات ايمني آسانسور هاي الكتريكي

يك جلد

66

ملاحظات طراحي و اجرا شبكه آب آتش نشاني

يك جلد

67

مواد شيميايي

يك جلد

68

مونيتورينگ حفاظت كاتدي خطوط انتقال نفت و گاز در كف دريا

يك جلد

69

نجات ونجاتگري

سه جلد

70

ويژه ارتقاع پست

يك جلد

71

همايش تخصصي تجهيزات ايمني اعلام و اطفاء حريق

يك جلد

72

هيدروليك

يك جلد

 

 

 

 


 

به نام خدا

عناوين كتاب هاي عمومي موجود در كتابخانه سازمان

رديف

عنوان كتاب

تعداد جلد

1

آيت ا... سيد مهدي ميلاني 3 ، 2 ، 1

سه جلد

2

آيين رندان

يك جلد

3

ابوذر زمان آيت ا... سيد محمود طالقاني

يك جلد

4

از سرود باران تا مزامير گل سرخ

يك جلد

5

انتظارات بشراز دين

يك جلد

6

انرژي هسته اي به زبان ساده

چهار جلد

7

انقلاب اسلامي به روايت اسناد ساواك(جلد 8)

يك جلد

8

انقلاب اسلامي به روايت اسناد ساواك(جلد 9)

چهار جلد

9

ايمن راه غرب(سازمان خدمات موتوري شهرداري تهران)

يك جلد

10

با عشق

يك جلد

11

برسجاده باران

يك جلد

12

برنامه دوره هاي آموزشي 88

يك جلد

13

بلوغ

يك جلد

14

پابه پاي آفتاب(گفته ها و ناگفته هاي زندگي حضرت امام(ره) )

يك جلد

15

پرتوي از اسرار نماز

دو جلد

16

پيشگامان شعر امروز عرب

يك جلد

17

پيشنهادات الگويي جهت توسعه شهري

دو جلد

18

تاريخ امراء المدينه المنوره

يك جلد

19

تاريخ كتابخانه هاي گيلان

يك جلد

20

تعليقه بر الهيات شرح تجريد

يك جلد

21

تعليم وتربيت اسلامي

يك جلد

22

جان عاريت(فرهنگ عامه،پژوهشهاي ادبي،مردم شناسي)

يك جلد

23

جشن هنر شيراز به روايت اسناد ساواك

يك جلد

24

جغرافياي انساني

يك جلد

25

جنگ كهكشانها

يك جلد

26

چپ در ايران به روايت اسناد ساواك

هفت جلد

27

حامل اسرار

يك جلد

28

حامل اسرار

يك جلد

29

حيات طيبه

يك جلد

30

خاطرات آقاخان دراهي

يك جلد

31

خاطرات سرگردهوايي پرويز اكتشافي

يك جلد

32

خطبه بي الف شاهكار علي(ع)

دو جلد

33

دايرة المعارف قرآن كريم

يك جلد

34

در جستجوي راه از كلام امام

يك جلد

35

در حوالي عطش

يك جلد

36

درآمدي به جامعه شناسي

يك جلد

37

دروادي صلح

يك جلد

38

دفتر آفتاب

يك جلد

39

دوبيتي هاي عاميانه هزارگي

يك جلد

40

دين باوران راستين

يك جلد

41

دين باوران راستين درخطبه متقين

چهار جلد

42

ديوان پيرسرفشاه دولائي

يك جلد

43

راهنماي حفاظت كاركنان مراكز پزشكي در برابربيماريها

يك جلد

44

رجال عصر پهلوي به روايت اسناد ساواك

يك جلد

45

رشت شهر باران

يك جلد

46

روابط ايران وعراق

يك جلد

47

روحاني مبارز ابوالقاسم كاشاني(جلد2 )

يك جلد

48

روزنه اي تا ...

يك جلد

49

سرگذشت مدارس موسيقي ايران

يك جلد

50

سفر به كرانه هاي جيحون

يك جلد

51

سياست هاي خبري و چالشهاي فرهنگي

يك جلد

52

شريعت وسازوكارهاي پويايي آن

يك جلد

53

صحيفه نور

يك جلد

54

عالم جاودان به روايت اسناد ساواك

يك جلد

55

غمهاي نخلستان

پنج جلد

56

فاتح ماورات

يك جلد

57

فرياد در باد

يك جلد

58

قرآن كريم

شش جلد

59

قوانين ومقررات مرتبط با دهياريها

يك جلد

60

قيام 15 خرداد

يك جلد

61

كاركرد سازمانهاي جاسوسي جهان

يك جلد

62

كاميون بادسان

يك جلد

63

كانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

يك جلد

64

گزارش لحظه به لحظه از واقعه غـديــر

يك جلد

65

ماري جوانا

دو جلد

66

ماهنامه آموزشي اطلاع رساني برنامه ريزي ومديريت شهري

يك جلد

67

مجموعه سوالات آزمونهاي حرفه اي مهندسان

يك جلد

68

مجموعه سوالات وپاسخهاي تشريحي آزمون مقررات ملي ساختمان

دو جلد

69

مجموعه شعر خاكستري

يك جلد

70

مجموعه شعر دوپنجره اسير تو

يك جلد

71

مجموعه غزلهاي سورنا

يك جلد

72

محله ولايت

يك جلد

73