سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت
۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر
نقش مدیریت در توسعه­ی بهداشت حرفه­ای و ایمنی محیط کار
1392/04/01 نقش مدیریت در توسعه­ی بهداشت حرفه­ای و ایمنی محیط کار

نقش مدیریت در توسعه­ی بهداشت حرفه­ای و ایمنی محیط کار

اهميت نقش مديريت در توسعه بهداشت حرفه اي

نيروي شاغل، بخش مولد جامعه را تشكيل مي­دهد . توسعه ی اقتصادي بر پايه ی سلامت نيروي كار استوار بوده و توسعه ی اجتماعي نيز نيازمند حفظ حقوق آن ها از جمله: حقِ داشتن سلامت جسم و روان و رفاه است . وجود بيماري هاي حرفه اي و حوادث ناشي از كار به لحاظ :

1. هزينه ی درماني.

2. ايجاد ناتواني ها.

3. عواملي نظير زمان از دست رفته­ ی كاري و كاهش توليد.

بار سنگيني بردوش اقتصاد ملي تحميل مي كند . بنابراين با توجه به اين كه نارسايي بهداشت و ايمني موجب خسارات هاي مالي و جاني مي گردد ، اين موضوع به تنهايي براي توجيه برنامه هاي بهسازي و توسعه ی بهداشت و ايمني محيط كار دليل قانع كننده اي است . هدف هاي توسعه و بهسازي وضع ايمني و بهداشت كار در درجه ی نخست حمايت متخصصين بهداشت حرفه اي و مديران صنايع ذيل مي طلبد:

1.     شناخت ابعاد توسعه ی بهداشت حرفه اي و ايمني محيط كار.

2.     تعيين نقش مديريت در توسعه ی (‌بهبود) بهداشت حرفه اي و ايمني.

3.     معرفي الگوي بهداشت حرفه اي و ايمني و عوامل موثر بر آن.

4.     تعيين استراتژي بهداشت حرفه اي و ايمني.

5.     مفهوم شناسي مديريت بهداشت حرفه اي و ايمني.

پرداختن به سلامتي كارگران و رسيدگي به مسائل رفاهي و آسايش و هم چنين به كارگيري راهكارهايي در جهت تطبيق وضعيت كار با شرايط جسمي، رواني آن ها ، امروزه به عنوان يك امتياز محسوب نگرديده بلكه يك وظيفه را تداعي مي نمايد و هر اندازه، درصد رسيدگي به سلامت كارگران بالاتر باشد تاثير گذاري بر روند رشد و توسعه ی سازمان ها و جامعه بيشتر خواهد بود در اين ميان نقش مديريت به عنوان عامل اصلي در ارتقای سطح سلامت و رفاه سازمان و در نتيجه، دستيابي به رشد سازماني نمود بيشتري مي يابد

خط مشی گذاري

اولين قدم در سيستم مديريت بهداشت حرفه اي و ايمني، خط مشی گذاري است . خط مشی معمولاً توسط مديريت رده ی بالا تاييد شده و تعهد به رعايت آن مورد تاكيد است . خط مشي تدوين شده بايد شامل موارد زير باشد :

الف) متناسب با ماهيت و ميزان ريسك هاي بهداشتي- ايمني سازمان باشد.

ب) شامل تعهد به بهبود مستمر باشد.

ج) حداقل شامل تعهد به تبعيت از قوانين بهداشت حرفه اي و ايمني مرتبط و هم چنين الزامات ديگري كه سازمان آن ها را تقبل كرده است باشد.

د) مدون، قابل اجرا و پايدار نگه داشته شود.

ه) به كليه ی كارنان ابلاغ شود تا آنان را از الزامات بهداشتي، ايمني خود آگاه نمايد .

و) براي عموم و افراد علاقمند قابل دسترسي باشد.

ز) به طور متناوب مورد بازنگري قرار گيرد تا از ارتباط و تناسب آن با سازمان اطمينان حاصل شود.

روش هاي مديريت سازمان براي شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك ها شامل موارد زير است:

1.     با در نظر گرفتن دامنه ی فعاليت ها تعريف شود تا به پويايي روش به¬كار گرفته شده اطمينان حاصل شود .

2.     توانايي تقسيم بندي ريسك ها و شناسايي خطراتي را كه مي بايست توسط اقداماتي حذف و يا كنترل شوند داشته باشد.

3.     ورودي ها را براي تعيين نيازمندي های سازمان شناسايي و در صورت لزوم نيازهاي آموزشي را مشخص نمايد.

 

نتيجه:

وجود نيروي انساني سالم از نظر جسمي، رواني مي تواند به عنوان يك سرمايه ی آماده و بالقوه ی غني براي طي مسير توسعه، تلقي شود.اگرچه نارسائي موجود در مجموعه ی بهداشت حرفه اي و ايمني از كارايي و بهره وري منابع انساني مي كاهد و زمينه را براي افت پتانسيل هاي انساني مهيا مي نمايد، از اين نظر سازمان هايي كه به درستي اهميت توجه به بهداشت حرفه اي و ايمني را دريافته و براي آن سرمايه گذاري مي نمايند بالطبع از مزاياي وجود نيروي انساني سالم هم بهره مند مي گردند.

تاريخ ارسال: پنجشنبه 27 فروردين 1388

Powered by DorsaPortal