سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت
۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۴ آبان
تحلیل فضایی حوادث سوختگی با توجه به علل و عوامل موثر آن در شهر رشت در طی پنج سال اخیر (94-1390 هـ.ش)
1395/10/22 این تحقیق با توجه به روش توصیفی وتحلیلی وبا بهره گیری ازداده های اسنادی وکتابخانه ای به تحلیل فضایی حوادث سوختگی درشهررشت درطی پنج سال اخیرپرداخته وهدف تحقیق تعیین فراوانی سوختگی اعم از ویژگیهای فردی وعمومی،درصدوعلل سوختگی،فراوانی سوختگی درنقاط مختلف( منزل ، محل کار،خیابان، و...)وتحلیل فضایی بروزسوختگی درشهررشت می باشد.

 

بنام خدا

تحلیل فضایی حوادث سوختگی با توجه به علل و عوامل موثر آن در شهر رشت در طی پنج سال اخیر (94-1390 هـ.ش)

 

غلامرضا نوروزی گوهری ،دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیای پزشکی ، گروه جغرافیا، واحد رشت ، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت ، ایران                                                                                                 Mhrdad.norozi@gmail.com      

دکتر نصرالله مولایی هشجین ،استاد گروه جغرافیا ، واحد رشت ، دانشگاه آزاد اسلامی ، رشت ، ایران   

                                                                                                                             nmoleah@aurasht.ac.ir  

دکتر محمدرضا مبین، استادیار گروه پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی استان گیلان ،رشت ، ایران                                                                                                                             mmobayen@gums.ac.ir.        

چکیده

این تحقیق با توجه به روش توصیفی وتحلیلی وبا بهره گیری ازداده های اسنادی وکتابخانه ای به تحلیل فضایی حوادث سوختگی درشهررشت درطی پنج سال اخیرپرداخته وهدف تحقیق تعیین فراوانی سوختگی اعم از ویژگیهای فردی وعمومی،درصدوعلل سوختگی،فراوانی سوختگی درنقاط مختلف( منزل ، محل کار،خیابان، و...)وتحلیل فضایی بروزسوختگی درشهررشت می باشد.نتایج حاصل ازمطالعات میدانی و اسنادی نگارنده ومصاحبه باکارشناسان متخصص درآتش نشانی،پرستاران وپزشکان بیمارستان سوختگی  بیانگر اینست که درطی پنج سال اخیردرشهر رشت تعداد 697نفردچارانواع سوختگی گشته اند. که ازمجموع این افراد مراجعه کننده به بیمارستان 52.52درصدسن شان کمتراز30 سال،27.83درصد30تا50 سال و19.65درصد بالای 50 سال می باشند.بیشترین درصدافرادمراجعه کننده به بیمارستان درماههای اسفند،آذر،مرداد و آبان به ترتیب وکمترین مراجعه کننده درماههای مهروشهریوربه ترتیب می باشد . 41.7درصد بیماران مراجعه کننده درجه سوختگی شان درجه دوبوده ونسبت به درجات بالایی دیگردرحدکم میباشد. 59.5درصدبیماران مراجعه کننده به بیمارستان درسالهای آماری درصدسوختگی شان کمترازده درصد بوده ،33.43 درصد بیماران 10تا30 درصد و1.43درصدبیماران درصدسوختگی شان بالای 80درصدبوده است.نتایج تحقیق نشان داده که ازمجموع 697 نفرمراجعه کننده به بیمارستان درطی پنج سال اخیرکه دچارسانحه سوختگی به طرق مختلف گردیده اند.تعداد 99/65درصدبر اثر سوختگی با مایعات داغ ،32/9درصد بر اثر آتش سوزی،89/8 درصدبراثر انفجاریا نشت گاز،59/6درصد بوسیله اجسام داغ ،29/2درصد بوسیله اسید، 15/2درصدبراثربرق گرفتگی ،57/0درصد بوسیله مواد شیمیایی و 71/0 درصد نیزمواد منفجره ،86/0درصد نیزبوسیله آب رادیاتورخودرو ،28/0درصددراثراشعه ، 29/2درصد نیزبه وسیله سایرموارددچارسوختگی گشته اند. ازنظرمحل وقوع حادثه 92.39درصدسوختگیهادرمنزل مسکونی، 1.6درصددراماکن ومراکز تجاری ،2درصددرمعابروگذر گاهها ،1.72درصددرکارگاههاوکارخانه و2.29درصددرسایرمکانهارخ داده است.علل و عوامل موثر در برو ز سوختگی و توزیع پراکنش فضایی آن در سطح شهر رشت متفاوت است.

   واژگان کلیدی : تحلیل فضایی ، حوادث سوختگی ،علل و عوامل موثر، شهر رشت

………………………………………………………………………………………………………………………

نویسنده مسئول: nmolaeh@iaurasht.ac.ir :E-mail

دانلود فایل pdf
 

تحلیل فضایی حوادث  سوختگی با توجه به علل و عوامل موثر آن در شهر رشت در طی پنج سال اخیر (94-1390 هـ.ش)
Powered by DorsaPortal